Privacybeleid

Laatste wijziging: 8 februari 2019, 21:34 uur.

Privacybeleid MB Reclamebureau

MB Reclamebureau, gevestigd aan Schepen Bierwischstraat 5 6831 HZ Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://mbreclamebureau.nl/
Postbus 5140
6802 EC Arnhem
+31262340567

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MB Reclamebureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mbreclamebureau.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MB Reclamebureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en het opmaken van uw factuur
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MB Reclamebureau analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MB Reclamebureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

MB Reclamebureau neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MB Reclamebureau) tussen zit. MB Reclamebureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MB Controlepaneel
  https://cpanel.mbreclamebureau.nl/
  Dit is ons facturatiesysteem. In dit factureringsysteem worden er automatisch beslissingen gemaakt over het versturen van e-mails voor bijvoorbeeld factuurmeldingen, herinneringen of aanmaningen en wordt er een soort van creditscore gegenereerd op basis van tijdstip van betaling t.o.v. factuurdatum. MB Reclamebureau gebruikt deze creditscore nog niet voor geautomatiseerde besluitvorming, maar behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen.Goed om te weten is dat besluiten van dit systeem altijd door een mens kunnen worden overschreven in geval van fouten of onregelmatigheden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MB Reclamebureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten van MB:

We bewaren uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer tot 10 jaar nadat u bent uitgeschreven als klant van MB Reclamebureau.

Gebruikers van chat, e-mail of andere contactmethoden op onze site of elders:

We bewaren de gegevens die u ons heeft verstrekt tot 1 jaar na het laatste contact, mits er geen andere (zwaarwegende) reden is om deze gegevens te bewaren. Tevens kunnen we uw gegevens anonimiseren zodat we een niet-privacygevoelig bericht kunnen gebruiken voor analyse- en trainingsdoeleinden.

Bezoekers van onze website:
We bewaren de gegevens over de activiteiten op onze site, uw surfgedrag over verschillende websites heen en uw browser- en apparaattype voor een periode van 26 maanden bewaard. Deze gegevens worden echter geanonimiseerd en op basis van een unieke Klant-ID. Wij gebruiken deze gegevens om onze bezoekers beter te begrijpen en ze een betere ervaring te kunnen bieden op onze site.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

MB Reclamebureau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MB Reclamebureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MB Reclamebureau uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam derdeGegevensDoel
Google LLCGegevens over uw activiteiten op onze website, Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen, Internetbrowser en apparaat typeAnalyseren van onze site en verbeteren van de gebruikerservaring op basis hiervan.
Tidio LLCIP Adres, berichten, persoonsgegvens die u actief verstrektVerzorgen van live chat met onze klantenservice en follow-ups op de problemen of verzoeken die u heeft ingediend.
TransIP B.V.Bedrijfsnaam, Naam, Adres, E-Mailadres, TelefoonnummerRegistratie van domeinnamen en voldoen aan de eisen van de WHOIS database. (Uw gegevens zijn publiekelijk beschikbaar.)
Mollie B.V.Naam, E-Mailadres, LandHet faciliteren en afhandelen van betalingen in de webshop of het controlepaneel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MB Reclamebureau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MB Reclamebureau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en via de tool hieronder:

[cookie_banner_link text=”Cookievoorkeuren”]

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MB Reclamebureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mbreclamebureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MB Reclamebureau wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen natuurlijk dat je eerst contact met ons opneemt, zodat we er samen uit kunnen komen. We nemen privacy serieus en zullen er alles aan doen dat je privacy gewaarborgd blijft. Een klacht indienen bij de AP kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MB Reclamebureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van versluitelde communicatie tussen u en onze server door middel van het https:// protocol (SSL). Bekijk ook altijd of dit zo is, dit ziet u aan het groene slotje in uw adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mbreclamebureau.nl.